Meklēt
Aizvēr meklēšanu

Noteikumi un nosacījumi

I. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pārdevējs – SIA ALL GOOD, reģ.Nr.40203482715, juridiskā adrese: Institūta iela 36A-47, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130, Latvijas Republika.

1.2. Pircējs – fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu vai juridiska persona, kura iegādājas preces interneta veikalā bez komerciāliem nolūkiem. Personas, kuras vēlas iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces komerciālos nolūkos, aicinām sazināties ar SIA ALL GOOD, rakstot uz e-pasta adresi: dastea@dastea.lv.

1.3. Interneta veikals – SIA ALL GOOD interneta veikals, kas pieejams tīmekļa vietnē www.dastea.lv.

1.4. Distances līgums – Pircēja un Pārdevēja noslēgta vienošanās par interneta veikalā pieejamo preču pirkšanu – pārdošanu.

1.5. Pirkumu apliecinošs dokuments – rēķins, kas tiek sagatavots un nosūtīts Pircējam elektroniskā formā uz Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. Elektroniskais rēķins ir derīgs bez paraksta. Veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina savu piekrišanu saņemt pirkuma rēķinu elektroniski. 

1.6. Noteikumi – šie noteikumi nosaka attālinātās pirkšanas – pārdošanas kārtību; Pircēja un Pārdevēja pienākumus un tiesības; Pārdevēja piedāvāto preču iegādes un apmaksas nosacījumu, kā arī piegādes, atpakaļatdošanas procedūru; līgumslēdzēju atbildību un citus ar interneta veikalu saistītos jautājumus.

1.7. Pirkumu SIA ALL GOOD interneta veikalā var veikt ikviena persona, kura atbilst šo noteikumu 1.2.punktā noteiktajam un ir reģistrējusies aizpildot reģistrācijas veidlapu un sniedzot nepieciešamos datus.

1.8. Pirms reģistrācijas Pircējam ir pienākums izlasīt interneta veikala Privātuma politiku un šos noteikumus.

2.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts automātiski brīdī, kad Pircējs ir izdarījis

preču pasūtījumu interneta veikalā, t.i., Pircējs veic pasūtījumu un izveido preču grozu un norāda piegādes adresi vai preču saņemšanas veidu; apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un pilnībā piekrīt šā Līguma noteikumiem un nosacījumiem; izvēlas apmaksas veidu un apamksā pasūtījumu. Savukārt Pārdevējs  apstiprina Pircēja pasūtījumu, nosūtot informāciju par pasūtījumu un rēķinu.

2.2. Pārdevējs un Pircējs, noslēdzot šo Līgumu, ir savstarpēji atbildīgi civiltiesiskā kārtā par

līgumsaistību godprātīgu izpildi.

2.3. Pirkšanas – pārdošanas līgums ir spēkā līdz tajā noteikto Pircēja un Pārdevēja līgumsaistību pilnīgai izpildei.

3.1. PIRCĒJAM ir tiesības: 

3.1.1. iegādāties preces interneta veikalā www.dastea.lv gan reģistrējoties, gan kā nereģistrētam lietotājam;

3.1.2. izvēlēties jebkuru no šajos noteikumos piedāvātiem preces piegādes veidiem;

3.1.3. atteikties un atgriezt piegādātās preces:

3.1.3.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot vai personīgi nogādājot tās Pārdevējam, iepriekš vienojoties par tikšanās vietu un laiku. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā;

3.1.3.2. Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);

3.1.3.3. atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;

3.1.3.4. ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz Pārdevējs;

3.1.4. Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis šādus preču atgriešanas noteikumus:

3.1.4.1. ir aizpildīta un nosūtīta Preču atteikuma veidlapa;

3.1.4.2. 7 (septiņu) dienu laikā no atteikuma iesniegšanas nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem ir nosūtīta vai personīgi atgādāta Pārdevējam. Brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā sūtot preci pa pastu jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.

3.1.5. Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, Pārdevējs atmaksā Pircēja norēķinu kontā kredītiestādē preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas.

3.1.6. Tiesības atteikties no pasūtījuma:

3.1.6.1. ja atverot iepakojumu, prece ir bojāta (piemēram, augu valsts produkts ir bojāts (pelējums), nekavējoties, tajā pašā dienā jāsazinās ar Pārdevēju zvanot uz šajos noteikumos norādīto kontattālruni vai rakstot dastea@dastea.lv. Ja augu valsts izcelsmes produkta bojājums tiek atklāts vēlāk, tad par to atbild Pircējs, jo iespējams, ka iegādātais produkts uzglabāts neatbilstoši produkta marķējumā norādītajam;

3.1.6.2. ja Pārdevējs nav ievērojis piegādes termiņus;

3.1.6.3. ja Pircējs atsakās no preces tā piegādes laikā, Pircēja pienākums ir segt piegādes izmaksas.

3.2. Pircēja pienākumi:

3.2.1. rūpīgi iepazīties ar šiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu;

3.2.2. reģistrējoties kā www.dastea.lv lietotājam, ir precīzi jāizpilda visus norādītos laukus;

3.2.3. aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, godprātīgi sniegt par sevi patiesas ziņas.

3.3. Pircējs ir atbildīgs par:

3.3.1. sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;

3.3.2. sniegtās informācijas precizitāti. Pārdevējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta Pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

3.4. Pārdevēja tiesības, pienākumi un atbildība

3.4.1. Pārdevējs patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šā Līguma/noteikumu izpratnē un iegādājas preces komerciāliem mērķiem;

3.4.2. Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus un Līguma noteikumus/nosacījumus. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.dastea.lv un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

3.5. Pārdevēja pienākumi:

3.5.1. nekvalitatīvas, bojātas preces gadījumā, Pārdevējs atmaksā Pircējam viņa samaksāto preces vērtību, kā arī preces atgriešanas izdevumus. Šajos gadījumos ir jāievēro noteikumi par preces atgriešanu;

3.5.2. piedāvāt saviem klientiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja Pārdevējs nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, tas atvainojas un dod Pircējam tiesības atteikties no pasūtījuma;

3.5.3. nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez Pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;

3.5.4. informāciju par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi sniegt maksimāli precīzu, saprotamu un uzticamu.

3.5.5.  Pārdevējs nav atbildīgs par interneta savienojuma traucējumiem vai traucējumiem tīklos vai e-pasta vietnēs, kuru dēļ Pircējs nav saņēmis Pārdevēja ziņojumus

4.1. Pasūtījumu interneta veikalā var veikt jebkurā diennakts laikā, atlasot preces un ievietojot tās preču grozā.

4.2.Pasūtījumu apstrādi Pārdevējs veic darba dienās no plkst.09.00 līdz plkst 16.00. 

4.3. Pircēja pasūtījuma izpilde:

4.3.1. Pircējs izvēlas preci un pievieno preci iepirkuma grozam;

4.3.2. aizpilda pasūtījuma formu un nospiež pogu PASŪTĪT;

4.4. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Pārdevējs sazinās ar Pircēju par pasūtījuma izpildes laiku un vietu

 

5.1. Pircējs par precēm norēķinā veicot apmaksu ar pārskaitījumu. Maksājumu apliecinošs dokuments – rēķins, tiek sagatavots un nosūtīts Pircējam elektroniskā formā uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. Elektroniskais rēķins ir derīgs bez paraksta. Veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina savu piekrišanu saņemt pirkuma rēķinu elektroniski. 

5.2. Preci Pārdevējs nosūta Pircējam pēc tam, kad rēķinā norādītā summa būs saņemta Pārdvēja norēķinu kontā kredītiestādē. Ja 3 (trīs) dienu laikā pēc rēķina izsūtīšanas, rēķinā norādītā summa netiek samaksāta, pasūtījums tiek anulēts.

5.3. Juridiskai personai ir iespēja noslēgt ar Pārdevēju sadarbības līgumu par regulāru preces iegādi un šajā līgumā var paredzēt citus apmaksas noteikumus. 

5.4. Interneta veikalā www.dastea.lv piedāvātajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez brīdinājuma.

5.5. Preces izskats dabā var atšķirties no www.dastea.lv katalogā redzamā.

5.6. Preces cenā nav iekļauta maksa par preces piegādi.

5.7. Pārdevēja rekvizīti norēķiniem:

SIA ALL GOOD

Reģ.Nr.40203482715

Juridiskā adrese: Institūta iela 36A-47, Ulbroka, stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV82HABA0551054886185

 

6.1. Izdarot pirkumu Pārdevēja interneta veikalā Pircējam ir iespēja izvēlēties piegādes veidu:

6.1.1. saņemt preci personīgi Rīgā, Upeslejās, Ulbrokā, vienojoties par konkrētu vietu un laiku pa tālruni +37126119994 vai +37129135833;

6.1.2.  saņemt preces ar A/S “Latvijas pasts” starpniecību uz Pircēja norādīto adresi.

Preču piegāde pa pastu iespējama visā Latvijā un uz ārzemēm. Piegādes izmaksas atbilstoši A/S “Latvijas pasts” noteiktajiem tarifiem.

Ja Pircējs vēlas sūtīt preces uz ārzemēm, ir jāsazinās ar Pārdevēju.

6.1.3. saņemt preces ar pakomātu “Omniva” starpniecību.

Adreses lauciņā ir jānorāda vēlamo pakomāta Omniva atrašanās vietu. Piegādes izmaksas atbilstoši pakomāta “Omniva” noteiktajiem tarifiem.

6.2. Preces piegādes termiņu skaita no nākamās darba dienas pēc tam, kad rēķinā norādītā summa ir saņemta Pārdevēja norēķinu kontā kredītiestādē.

6.3. Pasūtījuma sagatavošana un izsūtīšana pa pastu vai pakomātu notiek 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad rēķinā norādītā summa ir saņemta Pārdevēja norēķinu kontā kredītiestādē.

6.4. Preces cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Pasūtījuma piegādes maksa tiek norādīta katram pasūtījumam individuāli tad, kad ir izvēlēts preces saņemšanas veids.

6.5. Preces piegādes cenu ietekmē preču pasūtījuma kopējais svars un piegādes vieta. 

6.6. Pircējs ir atbildīgs par informāciju, kuru viņš sniedz veicot pasūtījumu. Ja adresāta dati tiek ievadīti kļūdaini vai nepareizi, Pārdevēju nevar vainot preces nepiegādāšanā.

6.7. Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces veida.

7.1. Pircējam un ikvienam citam interneta veikala  www.dastea.lv apmeklētājam ir stingri aizliegts:

7.1.1. kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji publicēt www.dastea.lv publicētās fotogrāfijas, kā arī pārpublicēt jebkuru informāciju bez atsauces uz www.dastea.lv ;

7.1.2. lietot jebkādus līdzekļus, lai piekļūtu www.dastea.lv servera informācijai;

7.1.3. vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;

7.1.4. veikt jebkādus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi www.dastea.lv ;

7.1.5. apzināti veidot nesamērīgu slodzi www.dastea.lv infrastruktūrai vai traucēt sekmīgai tā darbībai;

7.1.6. ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē www.dastea.lv interesēm un īpašumam, un tā lietotājiem. 

7.2. Par šo noteikumu 7.1.punktā un tā apakšpunktos konstatētajiem pārkāpumiem Pārdevējs nekavējoties vērsīsies tiesībsargājošās iestādēs, kā arī liegs turpmāku piekļuvi interneta veikalam www.dastea.lv tai personai, uz kuru gulstas aizdomas par šo noteikumu pārkāpumu. 

7.3. Visus strīdus, kas var rasties starp Pārdevēju un Pircēju līgumslēdzēji cenšas atrisināt pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams 15 (piecpadsmit) dienu laikā, tad strīds tiek risināts normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Mēs izmantojam sīkdatnes lai uzlabotu Tavu pieredzi mūsu mājaslapā. Turpinot izmantot mūsu mājaslapu Tu piekrīti sīkdatnēm. Uzzināt vairāk